Analysexempel

Här kommer en kortfattad genomgång av vad en analys visar:

Näringsmineralhalter

Den här delen av framsidans diagram visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelse med det fastställda befolkningsreferensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställda referensvärdet indikerar en avvikelse från det ”normala” (det ljusa fältet i diagrammet). Ju större avvikelsen är desto större är risken för en brist- eller överskottssituation. De 15 näringsmineraler som analysen testar är kalcium, magnesium, natrium, kalium, koppar, zink, fosfor, järn, mangan, krom, selen, bor, kobolt, molybden och svavel.

 

Tilläggsmineralhalter

Denna del visar mätresultatet av vissa tilläggsämnen där dokumentationen är begränsad men ändå bör tas med som varande eventuellt viktiga respektive ogynnsamma för den biokemiska funktionen. Fortsatta studier kan hjälpa till att avslöja dessa ämnens funktion och inbördes förhållande samt deras eventuella terapeutiska betydelse.

 

Giftiga metaller


Denna del visar mätresultatet hos vissa giftiga metaller. Det är rekommendabelt att dessa ämnen ligger så lågt som möjligt inom den vita delen. Värden som faller inom den övre mörkare röda delen kan indikera en belastning/förgiftning av kroppen och det är då av stor vikt att försöka hitta källan och om möjligt begränsa den så långt det är möjligt. De toxiska ämnen som analyseras är antimon, uran, arsenik, beryllium, kvicksilver, kadmium, bly och aluminium.

 

Betydelsefulla proportioner

Denna del visar betydelsefulla inbördes förhållanden mellan vissa näringsmineraler. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som eventuella överskott eller brister av enskilda näringsmineraler. Denna balans har stor betydelse för många av av kroppens funktioner.

 

Proportioner näringsmineraler/giftiga metaller


Denna del visar förhållandet mellan livsviktiga näringsmineraler och giftiga metaller. Höga staplar indikerar att kroppen har ett bra försvar mot de giftiga ämnen som belastar kroppen. Värden som faller inom det mörkare röda fältet kan indikera att den giftiga metallen stör näringsmineralen och kan då ha en mycket negativ inverkan på kroppen.