Vanliga frågor och svar

En hårmineralanalys är enkel och smidig för dig som klient. Samtidigt ger den många svar om din kropp, hur du fungerar och varför du mår som du gör. Laboratoriet som gör analyserna, Trace Elements Inc., använder känsliga mätinstrument vilket ger ett exakt svar på hur din mineralstatus ser ut.

Här har jag samlat de vanligaste frågorna och svaren om hårmineralanalys.

Frågor och svar

Vårt hår innehåller alla mineraler som finns i kroppen. En analys av ditt hår återspeglar alltså hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. Resultatet från en hårmineralanalys ger en bild av kroppens invärtes miljö och visar vilka brister, överskott och obalanser som råder i din kropp. En analys är en säker metod att utforska din näringsmässiga status. Efter mer än 2 miljoner håranalyser har Trace Elements Inc (TEI) skapat ett unikt system för att tyda resultatet av håranalyser. Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport.
Om hårprovet tas på ett korrekt sätt är håranalysen mycket exakt. Ett ytterst sofistikerat instrument och mjukvaruprogram tillåter en omfattan­de kvalitetskontroll. På TEI är man specialiserade på hårmineralanalyser och analyserar över 50 000 prover per år. På TEI ägnas all uppmärksamhet åt att säkerställa exaktheten hos de resultat man får fram.
När det gäller att ta reda på vilken typ av näring och föda kroppen behöver är hårmineralanalysen ett värdefullt redskap för att skapa bättre hälsa. Dagens forskning pekar allt oftare på det tydliga sambandet mellan näring och hälsa. Håranalysen är en praktisk och enkel metod för att kontrollera mineral­balansen i kroppen. Detta värdefulla verktyg indikerar vilka tillskott av mineraler, vitaminer och andra spårämnen som behövs för att balansera upp sin kropps näringsstatus utifrån analysen. Den ger också information om vilka näringsämnen som bör undvikas för tillfället. Vi människor är unika, vilket innebär att det som är näringsmässigt bra för en person kanske inte är bra för en annan. Den personliga analysrapporten är utformad så att den hjälper till att tillsammans med läkare/terapeut få fram bästa möjliga, personliga näringsprogram.
Mineraler påverkar inte bara varandra utan även vitaminer, proteiner, kolhydrater och fetter. De påverkar var och en av dessa faktorer, och dessa i sin tur påverkar mineralstatusen. Mineraler aktiverar enzymer, och vitaminer är synergister till mineraler i form av co-enzymer. Därför är det mycket ovanligt att en mineralobalans skulle kunna utvecklas utan att man samtidigt får en störning hos synergistiska vitaminer. På samma sätt skulle det vara sällsynt med en störning i utnyttjandet av eller i aktiviteten hos ett vitamin utan att en synergistiskt mineral också påverkades. Brist på D-vitamin är ett sådant exempel. D-vitamin har ett nära samband med mineralerna kalcium, magnesium och fosfor. Ett an­tal symtomkomplex uppstår vid D-vitaminbrist, alla relaterade till en brist eller obalans mellan mineralerna kalcium, fosfor och magnesium. Här följer även några andra exempel; C-vitamin påverkar järnupptaget och minskar kopparretention. Bor och järn påverkar statusen hos vitamin B2. Vitamin B2 påverkar relationen mellan kalcium och magnesium.
Vissa kosmetiska hårbehandlingar kan förorena huvudets hår, exem­pelvis färgmedel som innehåller blyacetat, blekningsprocesser som på konstgjord väg påverkar kalciummängden samt medicinskt schampo som innehåller zink eller selen. Men det är endast dessa enstaka mineraler som påverkas. Alla andra mineraler som testas ger giltiga resultat. Men vi rekommenderar ändå att hårprovet tas i helt obehandlat tillstånd. När man tar en hårmineralanalys, använder man sig av håret närmast skallbenet. Har man färgat, blekt eller permanentat hår och vill göra en analys, kan det vara en god idé att vänta tills man har en utväxt med icke förorenat hår.
Blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid provtag­ningstillfället. Om du precis ätit en banan kan provet indikera en hög kaliumhalt, trots att man egentligen behöver kaliumtillskott. Håranalysen å andra sidan visar din totala halt av kalium och den faktiska lagrade mängden under en längre tidsperiod och inte bara vad du åt under den dagen. Ett blodprov visar alltså endast med exakthet vad som finns i blodet just vid testtillfället. Mätning av mineralhalten i urinen visar bara vad som utsöndras från kroppen – inte nödvändigtvis vad som absorberats som bränsle i krop­pen. Blod- och urinprov är med andra ord som ögonblicksbilder, medan en håranalys är som en videofilm som visar mineralstatusen i din kropp under en längre tidsperiod. Men visst kan olika typer av analyser komplettera varandra.
Mineraler som cirkulerar i blodet står under en mycket annorlunda ho­meostatisk kontroll än mineraler i de olika kroppsvävnaderna. De måste upprätthållas inom snäva gränser i blodet. Detta åstadkoms även när intaget av ett näringsämne via kosten är mycket stort eller väldigt litet och detta uppnås på flera olika sätt. Ett stort mineralintag kompenseras av kroppen genom att den avlägsnar eller eliminerar detta mineral så fort som möjligt. Om mineralen inte elimineras lagras det i vävnaderna. Om ett intag av ett ämne däremot är mycket lågt hämtar kroppen ämnet från lagringsdepåerna i kroppen för att balansera nivån i blodet. När väl lagringsnivån hos ett mineralämne är starkt förbrukat kommer blodet att uppvisa en brist. Även andra faktorer påverkar mineralnivån i blodet, exempelvis stress, inflammation, andra sjukdomstillstånd och medi­ciner. Mineralnivåerna i blodet kommer inte alltid att överensstämma med nivåerna i vävnaderna eftersom mineralnivåerna i blodet vanligtvis upprätthålls på vävnadernas bekostnad.
Hårmineralanalys har länge varit accepterat som ett rutintest för att upptäcka förekomsten av toxiska metaller och miljömässig påverkan samt när det gäller att hitta sjukdomsorsaker. Metoden har använts i stor utsträckning i studier rörande näring hos människor och djur. I över 30 år har nutritionister, dietister och läkare, som är måna om sina patienters näringsmässiga status, införlivat hårmineralanalyser i sitt arbete som ett utvärderings- och undersökningsverktyg. De har påverkats av den omfattande mängd forskning som visar sambandet mellan näring och sjukdom. Med ett korrekt taget hårprov har hårmineralanalys visat sig vara ett ekonomiskt fördelaktigt verktyg vid kontroll av toxisk metall­exponering såväl som en bra indikator på näringsämnenas inbördes förhållande samt näringsstatusen. Vetenskapliga studier fastslår att hår är en lämplig vävnad att använda till att mäta eventuell tungmetallsbe­lastning i kroppen.
Många människor som gör en håranalys är sjuka, och deras läkare/tera­peut letar på olika sätt orsakerna till deras problem, men man behöver inte ha en dålig hälsa för att använda detta effektiva verktyg. Många använder även detta test för att förebygga eventuella problem och/eller för att kontrollera halter av eventuella toxiska metaller eller bara för att kunna finjustera sitt kost- och närings­intag. Håranalyser genomförs rutinmässigt på professionella idrottsutövare som pressar sina kroppar till det yttersta samtidigt som håranalys är ett utmärkt verktyg för människor i alla åldrar, på alla fysiska nivåer.
Oavsett om man är frisk eller sjuk, mår bra eller dåligt kan man få mer insikter kring sin egen hälsa genom att göra en hårmineralanalys. Näring och dess betydelse för hälsan blir allt viktigare för att förebygga ohälsa, men även för att optimera sitt välmående. Vi rekommenderar att göra en hårmineralanalys främst till personer som: mår dåligt utan att finna orsaken till detta utsätter sig själv för mycket stress i olika former har en obalanserad kosthållning använder sig av kosttillskott
För ett få fram ett tillförlitligt analysresultat ska håret som används till hårprovet vara obehandlat. Det innebär att håret inte ska vara permanentat, färgat eller blekt. Dessa behandlingar påverkar nämligen vissa mineralmängder även om dom inte innehåller rena mineraler i sig. Avvakta i dessa fall 6 till 8 veckor för att få en ny utväxt. Medicinska schampon, exempelvis mjällschampo, innehåller många gånger zink och/eller selen. Svart hårfärgningsmedel kan innehålla blyacetat. Populära produkter som saltvattenspray innehåller natrium. För att vara på den säkra sidan använd inte dessa produkter på cirka 2 veckor innan provtagningstillfället. Saxen som används vid provtagningen ska vara av rent och gjort av höggradigt rostfritt stål.
För den som inte har huvudhår alternativt inte vill ta sitt prov från huvudhåret, går det att använda annat kroppshår (hår från armhålor, pubishår, hår från bröstkorgen) alternativt naglar. Vid användandet av andra vävnader än huvudhår måste man vara medveten om att det ger ett annat provresultat eftersom det växer mycket långsammare samt att fysiologin skiljer sig åt mellan vävnaderna. Vid en omanalys är det viktigt att använda samma typ av vävnad som vid föregående provtagningstillfälle. Detta för att kunna jämföra de olika provresultaten. Rekommendationen är att använda hår från huvudet. Används hår från andra ställen på kroppen måste detta anges i analysen.
En hårmineralanalys är enkel och smidig för dig som klient. Samtidigt ger den många svar om din kropp, hur du fungerar och varför du mår som du gör. Labbet som gör analyserna, Trace Elements Inc., använder känsliga mätinstrument vilket ger ett exakt svar på hur din mineralstatus ser ut. Steg 1: Klippning När du kommer hit för en analys, inleder vi alltid med att prata om ditt hälsotillstånd och din livsstil samt varför du vill göra en analys. Därefter tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen nära hårbottnen och i bakre delen av huvudet. Terapeuten delar upp håret och klipper så nära hårbottnen som möjligt. Därefter klipps överflödigt hår bort från provet och kvar lämnas 2,5 – 4 cm från hårrötterna. Den totala mängden hår som behövs är ca 1 msk. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Men tänk då på att resultatet kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår. Steg 2: På labbet När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av Trace Elements, Inc. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan separeras. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument. Steg 3: Resultatet Därefter tolkar man resultatet utifrån ett flertal faktorer, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. Även den metaboliska typen bestäms. Trace Elements Inc skickar resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal. Steg 4: Balanseringen I din analysrapport ingår ett schema över vilka kosttillskott du bör ta. Det är ett program som är skräddarsytt utifrån din ämnesomsättningstyp och dina unika behov. Det är viktigt att du följer rapportens rekommendationer då varje mineral, vitamin och spårämne samarbetar och är synergister till varandra. Samspelet mellan dessa näringsämnen bygger på mångårig forskning och erfarenhet. En balansering tar mellan 2-3 månder. Därefter kan du göra en ny analys för att se hur bilden har förändrats.
Du betalar 1.600 kronor för en analys och i det priset ingår ditt första besök då provtagningen sker, laboratorieanalysen samt genomgång och tolkning av analysresultatet.